Άσθμα

Τα τελευταία χρόνια οι  μελέτες που  πραγματοποιούνται αναφορικά με τη σχέση του στρες και του άσθματος αποδεικνύουν ότι είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας που σχετίζεται άμεσα με αυτό. Έρευνες που διεξήχθηκαν σε ασθματικά παιδία απέδειξαν ότι την ώρα της κρίση του άσθματος το στρες ήταν ιδιαίτερα αυξημένο και ενεργούσε  συσσωρευτικά στην κατάσταση της υγείας τους1.

Βιβλιογραφία:

  1. S Sandberg, S Jarvenpaa, A Penttinen (2004). Asthma exacerbations in children immediately following stressful life events: a Cox’s hierarchical regression. Thorax;59:1046–1051